Vayelekh Text Study

Vayelekh

Deuteronomy 31:1-31:30