Ki Tetze Text Study

Ki Tetze

Deuteronomy 21:10-25:19

Parashat Ki Teitzei: Summary

Moses enumerates many laws that relate to topics of family relationships, interpersonal ethics, forbidden mixtures, and sexuality.