The Book of Jonah on Yom Kippur. Yom Kippur Prayer Services. Yom Kippur in the Community.